سرفصل های آموزشی

سرفصل های آموزشی

دوره عمومی

کنترل عفونت

تغذیه

سلامت دهان و جامعه

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 2

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 2

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 3

مدیریت خدمات بهداشتی

اقتصاد سلامت

روش تحقیق1

روش تحقیق2

سلامت دهان و دخانیات

دوره تخصصی

کنترل عفونت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی2

اخلاق در دندانپزشکی