معاون گروه

 

   
    نام و نام خانوادگی

دکتر الهام دوستداری از 1387 تا سال 1392

 
    نام و نام خانوادگی  دکتر ترانه موحد از 1392 تا 1394  
    نام و نام خانوادگی

دکتر علی کاظمیان   معاون گروه از سال 1394 تا کنون