اعضای هیات علمی گروه سلامت دهان

  دکتر بهجت الملوک عجمی

دانشیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ajamib[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر علی کاظمیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :kazemiana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

دکتر ترانه موحد

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :movahhedt[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

  دکتر هدیه توتونی

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :h_toutouni[at]yahoo.com

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
دکتر فاطمه خوراکیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :khorakianf[at]mums.ac.ir

  دکتر هومن کشاورز

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :keshavarzh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر زهرا محمدزاده

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mohammadzadehz[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر الهام دوستداری

گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر صدیقه کرباسی

گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی