مدیر گروه

  نام و نام خانوادگی: دکتر علی کاظمیان    
  تحصيلات:

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

 
  سمت/ رتبه:    
  تلفن:

38829501 051

 
  پست الكترونيكي:

kazemiana[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی