مدیر گروه

  نام و نام خانوادگی: دکتر بهجت الملوک عجمی از ابتدا تا کنون    
  تحصيلات: متخصص دندانپزشکي کودکان  
  سمت/ رتبه:    
  تلفن:

38829501 051

 
  پست الكترونيكي:

ajamib[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)