پیشکسوتان و مدیران سابق

   
    نام و نام خانوادگی  
     
     

 

 

   
    نام و نام خانوادگی  
   خانم دکتر عجمی از ابتدای تاسیس تاکنون          
   آقای دکتر موسوی بزاز از ابتدا تا 1391  
  آقای دکتر اسداللهی از تاریخ 26/6/85 تا پایان  31/4/86     
  خانم دکتر وجیهه کامل از تاریخ 18/11/85  تا پایان 30/6/87  
  خانم دکتر دوستداری از تاریخ 2/2/86 تا 3/6/86 و از 3/11/86 تاکنون  
  خانم دکتر کرباسی از تاریخ 3/11/86 تا کنون  
  خانم دکتر موحد از تاریخ  1/7/87  تا کنون  
  آقای دکتر هادی قاسمی از تاریخ 6/3/88 تا مهر 89  
  خانم دکتر خوراکیان  از مهر 90 تا کنون  
  خانم دکتر زهرا محمدزاده از آذر 91  تاکنون  
  اقای دکتر علی کاظمیان  از  مهر   1392  تا کنون  
  آقای دکتر هومن کشاورز از مهر   1392  تا کنون  
  خانم دکتر هدیه توتونی از مهر  1392 تا کنون