برگزاری چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت
یکشنبه, 22 مرداد 1396
چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت همراه با نخستین کنگره دندانپزشکی ایران... ادامه مطلب ...
معرفی رسالت گروه
یکشنبه, 22 مرداد 1396
رسالت وماموريت گروه سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی : تربیت نیروی انسانی کارامدی... ادامه مطلب ...

تربیت نیروی انسانی کارامدی است که درسه حیطه دانش،نگرش ومهارت،دارای توانمندیهای لازم برای ایفای نقش در سیستم مدیریت سلامت، ازطریق فعالیت های سازمان یافته درزمینه توسعه خدمات پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان بوده وسبب ارتقاءسطح سلامت دهان ونهایتا"بهبودکیفیت زندگی مردم شود.

اهداف اختصاصی :

1. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای ایفای نقش مدیریتی درسیستم سلامت

2. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای توسعه فعالیتهای سازمان یافته اجتماعی درزمینه پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان

3. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای توسعه سلامت دهان ودندان افرادجامعه

4. ایجاددیدگاه : جامع نگری- جامعه گرایی وتقدم پیشگیری بردرمان ،درفراگیران برای توسعه سلامت دهان ودندان

5. ایجاد مهارتهای لازم موردنیازبرای ایفای نقشهای: مدیریتی- فعالیتهای سازمان یافته اجتماعی- توسعه خدمات پیشگیری بیماریهای دهان ودندان درفراگیران

6. توسعه پژوهش های مرتبط باسلامت دهان

رسالت وماموريت گروه سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی :